Schlagwort: §§ 22, 23 KunstUrhG i.V.m. § 331 KunstUrhG, § 152 StPO