Schlagwort: 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 307 Satz 1 ZPO